Det innkalles til årsmøte i Nordhaug GK
MANDAG 30.MARS / 18:00

STED
Toppgolf Senteret
Griniveien 363
1356 Bekkestua
Fritt oppmøte

Mer informasjon rundt årsmøtet vil komme på vår nettside neste uke

 

Årsmøtet skal:
1. Godkjenne de stemmeberettigede
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer tl å underskrive protokollen
4. Behandle klubbens årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger
5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand Side 8 av 11 Lov for Nordhaug Golfklubb,
org nr. 896 482 092
6. Behandle forslag og saker
7. Fastsette medlemskontingent på minst kr. 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet
8. Vedta klubbens budsjett
9. Behandle NGKs organisasjonsplan
10. Foreta følgende valg 2:
a) Leder og nestleder
b) 4 styremedlemmer og 1 varamedlem
c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9
d) To revisorer
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
f) Valgkomité med leder, to medlemmer og et varamedlem

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriflig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.